• Τυφλή φλάντζα

    Έγχρωμο Masterbatch και Πλαστικά εξαρτήματα σωλήνων και σωλήνων